top of page

Användarvillkor

Välkommen, När du går med i Tayl så ingår du i vårt community av medlemmar som älskar att dela med sig, inspirera och hitta riktigt bra deals. Appen Tayl (nedan kallad “Appen”) är en tjänsteplattform där personer (nedan kallade “Användare”) kan få kontakt med andra personer och grupper av personer för att inspirera och hjälpa sina favorit handlare att växa sin affär.Våra allmänna villkor innehåller viktig information och kommer att hjälpa dig att ha en bra upplevelse. De allmänna villkoren (“Allmänna vilkoren”), tillsammans med övriga villkor som finns på Tayls webbplats (“Webbplatsen”) och i Tayls applikation för mobiltelefoner (“Appen”) samt övriga villkor som Tayl i vissa fall tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Tayls tjänster på Webbplatsen och i Appen (gemensamt definerade som “Tjänsterna” eller enskilt som (“Tjänst”). De allmänna vilkoren kan i förekommande fall kompletteras med särskilda användarvillkor för vissa tjänster, och om dessa skulle strida mot varandra har de särskilda villkoren företräde. Var god och läs igenom villkoren noga.

 

Nedan hittar du våra allmänna villkor som i stort sätt handlar om att:

  • du förbinder dig att hålla dig uppdaterad om innehållet i för all användning av Tayls tjänster;

  • du måste respektera Tayls immateriella/imateriella rättigheter och inte reproducera vår tjänst någon annanstans;

  • du måste ha rätt att lägga upp all information när du skapar inlägg i Tjänsten och inte inkludera något som kan vara olagligt;

  • du måste förstå att Tayl har ett begränsat ansvar för Tjänstens tillgänglighet och tillhandahållandet av korrekt information; och du ska vara medveten om att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

Allt material i Tjänsten, inklusive Webbplatsens och Appens layout omfattas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immateriella rättigheter. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen och i Appen Tayls skyddade egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen och Appen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen eller Appen utan föregående skriftligt tillstånd från Tayl.

All länkning sker genom Tayl eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Du får inte göra en förflyttande länk till Webbplatsens startsida, d.v.s. en länk som ”förflyttar” läsaren helt till Webbplatsen i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på Webbplatsen eller Appen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsens material i ett framesystem eller Pop-up fönster. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Tayl som har rättigheter till materialet på Webbplatsen och Appen och dessa då också måste ge sitt tillstånd.

All otillåten användning av Tayls immateriella rättigheter kan medföra ersättningsskyldighet och/eller straffansvar.

Användargenererat innehåll

Fundamentalt för appen är att användaren publicerar bilder som denne själv tagit på produkterna när dessa levererats. Detta för att säkerställa att appens innehåll engagerar övriga användare.

Det är således inte tillåtet att publicera skärmdumpar eller liknande om dessa inte motsvarar utseendet av en egentagen bild. Det är alltid upp till Tayl att avgöra vilka poster som inte lever upp till dessa regler. Poster/inlägg som inte följer reglerna kommer att tas bort och användaren får då möjlighet att posta ett nytt inlägg som följer reglerna.

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av Tjänsten skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen eller i Appen, som t.ex. bilder, filer och texter (”Användargenererat Innehåll”). Tayl gör inte gällande någon äganderätt till det Användargenererade Innehållet.

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade Innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild eller en text), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade Innehållet på Webbplatsen och i Appen enligt de Allmänna Villkoren.

Du garanterar att det Användargenererade Innehållet inte innehåller annans upphovsrättsligt skyddade material, logotyp eller annan immateriell rättighet som du inte har fått rättighetshavarens tillstånd att använda.

Sista delen av bonus och gems realiseras efter att ditt publicerade inlägg som kopplats till ett köp varit publicerat i appen som lägst 9 månader, detta för att förhindra missbruk.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade Innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade Innehållet och att Tayl även kan komma att använda det Användargenererade Innehållet i marknadsföringssyfte. Genom att lägga upp Användargenererat Innehåll vid införandet av en annons, ger du Tayl en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade Innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Tayl får även använda det Användargenererade Innehållet i marknadsföringssyfte. Tayls rättigheter kvarstår även efter att en annons har tagits bort.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Tayl för Tayls användning av det Användargenererade Innehållet.

I samband med att en användare bjuder in sina vänner via appen och därigenom erhåller gems för genomförd inbjudan, verkställs en maxgräns motsvarande 10.000 poäng. Alla inbjudningar som genereras utöver denna maxgräns sker utan ersättning.

Ansvar

Tayl garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av Webbplatsen och/eller Appen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Tayls kontroll och Tayl ställer inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet. Tayl kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen eller Appen och dess innehåll.

Du som användare ansvarar för att dina registrerade uppgifter (förnamn och efternamn) är korrekta och de överensstämmer med motsvarande folkbokförda uppgifter. Det är endast tillåtet att ha ett konto per användare.

Det är endast du som har registrerat dig som användare som får genomföra köp samt publicera inlägg med mera utifrån det registrerade kontot. Det är inte tillåtet att låta en annan person använda ditt konto i Tayl. Tayl friskriver sig för eventuella felskrivningar i app och webbsida.

Således friskriver sig ansvaret när en användare publicerar innehåll som omfattas av kopieringsskydd eller annat hinder för vidare användning. Därutöver ger vi oss rätten att redigera eller ta bort inlägg med innehåll som strider mot ovan eller annat i vårt regelverk.

Regler för annonsering och användning av Tjänsten

Det är inte tillåtet att annonsera ovederhäftiga/orealistiska erbjudanden. Tayl förbehåller sig rätten att ta bort en annons eller avbryta en pågående publicering och köp som anses falla inom denna kategori.

Det är inte tillåtet att publicera inlägg som inte kan kopplas till ett köp som gjorts genom Tayl appen. Det är således inte godkänt att marknadsföra tredjepart någonstans i appen, inte heller marknadsföra egna rabattkoder eller liknande.

Det är olaglig att utöva bedräglig verksamhet eller verksamhet som skadar tredje parts rättigheter eller säkerhet,

skada allmän ordning eller överträda gällande lagar och förordningar,

göra intrång i tredje parts datasystem eller genomföra varje annan aktivitet som kan skada, kontrollera, sammanfalla med eller hänvisa hela eller delar av en tredje parts datasystem eller bryta mot dess integritet eller säkerhet,

sända e-postmeddelanden som inte efterfrågats och/eller marknadsbearbetnings- eller reklambudskap

manipulera i syfte att förbättra jämförelsen för en app eller en webbplats som tillhör tredje part,

bidra eller uppmana till en eller flera av ovanstående verksamheter, oavsett form eller sätt

rent allmänt utföra sådant som utnyttjar Tjänsterna i andra syften än de tagits fram för.

Det är absolut förbjudet för Användarna att för eget eller tredje parts bruk kopiera och/eller ändra konceptet, tekniken eller varje annan beståndsdel i Appen eller Webbplatsen.

Det är förbjudet att på en spegelwebbplats placera någon del av Appen eller Webbplatsen utan skriftligt tillstånd i förväg från Tayl, eller använda någon metatag eller kod eller annan mekanism som innehåller någon hänvisning till Tayl, Appen eller Webbplatsen, i syfte att styra en person till en annan app eller en annan webbplats, oavsett skälet till detta.

Följande är även förbjudet: (i) allt uppträdande som kan avbryta, skjuta upp, sakta ned eller förhindra Tjänsternas kontinuitet, (ii) alla intrång eller försök till intrång i Tayls system, all förskingring av systemresurser för Appen eller Webbplatsen, alla handlingar som kan medföra en oproportionerlig belastning på de senare, alla angrepp på säkerhets- och autentiseringsåtgärder, alla handlingar som kan skada eller Användarnas rättigheter och finansiella, kommersiella eller moraliska intressen och rent allmänt handlingar som kan ha negativ inverkan på Tayls eller tredje parts immateriella rättigheter samt, varje underlåtenhet när det gäller föreliggande allmänna villkor.

Det är absolut förbjudet att dra fördel av, sälja eller överlåta hela eller delar av tillgången till Tjänsterna liksom till den information som lagras eller delas där.

Bryter användare eller varumärken mot villkoren förbehåller sig Tayl rätten att stänga ner användarens konto i appen.

Det är förbjudet för varumärken, användare och butiker att annonsera genom egen genererade inlägg/poster.

Detta gäller all exponering även sådan som görs i egenskap av användare som publicerar inlägg som kan hänföras till varumärken och butiker, eller anses vara publicerade i egenskap av annonsering.

All annonsering som sker i egenskap av varumärken och butiker ska ske som en annons som publiceras av Tayl och märks enligt gällande regler om annonsering i appen.

Överträdelse av detta medför att butiken tas bort ifrån appen och debiteras för annonseringen samt tillkommande kostnader. Kontroller sker löpande och överträdelser kommer att beivras.

Åtgärder vid underlåtenhet

Om en användare underlåter att följa någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor eller mer överträder gällande lagar och förordningar förbehåller sig Tayl rätten att vidta alla lämpliga åtgärder, som att:

1: avbryta tillgång till tjänsterna för den användaren som underlåtelsen eller överträdelsen gäller, eller som deltagit i den, 2: på Appen eller Webbplatsen publicera alla informationsmeddelande som Tayl anser lämpliga, 3: meddela alla berörda myndigheter, och 4: väcka talan och varje annan rättslig åtgärd 5. Eliminera alla intjänade belöning samt poäng, som då återgår till Tayl.

Personuppgifter

Tayl kan samla in och lagra användarens IP-adress som kan avslöja platsen för enheterna när denne kommer åt tjänsterna. Annonsering och visst innehåll kan riktas till dig som användare som ett resultat av detta. Detta för att serva dig med matcher och andra tjänster som du eller andra användare kan komma att dra nytta av som användare. Tjänsterna kommer att leverera innehåll baserat på din nuvarande position och du väljer att dela din plats. Om du godkänner detta kommer din position att lagras på våra servrar eller tredje parts servrar som vi väljer.

Din position kommer att användas av Tjänsterna för att visa dig visst innehåll som är knutet till din plats. Du kan alltid inaktivera dessa funktioner eller dra tillbaka ditt samtycke till att dela med dig av din platsinformation. Om du önskar att vi tar bort platsinformation kopplad till ditt konto, kontakta då hello@tayl.se. Om du väljer att inte dela med dig av din position kan du inte nyttja vissa funktioner i våra tjänster och kan i vissa fall inte kunna använda vissa delar av tjänsten. När du tar och eller laddar upp en bild i appen eller någon av våra tjänster godkänner du att detta innehåll kan användas av oss i marknadsförings och delas med andra användare och tredje part. Genom att godkänna våra allmänna villkor accepterar du att vi får samla in information om din profil, telefonmodell, operatör och all information som är kopplad till din telefon från från tredje part.

Om du inte kan godta Tayls behandling av dina personuppgifter eller våra allmänna villkor ber vi dig att avstå från att använda Tjänsterna.

Wayper AB är personuppgiftsansvarig för Tayls behandling av personuppgifter.

Rättslig grund och ändamålen med behandlingen

Det finns två huvudkategorier av information som Tayl samlar in och behandlar. Informationen i den första kategorin är nödvändig för att du ska kunna använda Tjänsten. Information i den andra kategorin är information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla ytterligare funktioner i syfte att ge dig en förbättrad upplevelse. Viss sådan information behandlar vi med stöd av en intresseavvägning och viss information samtycker du till att vi får behandla.

Den första kategorin omfattar:

  • Registreringsuppgifter, såsom för och efternamn, födelsedatum, profilbild, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) och land, som du anger när du registrerar dig hos Tayls samt det anonymiserade kund-ID som genereras när du registrerar dig.

  • Icke-specifik plats baserat på den enhet eller mobila enhet (t.ex. genom att använda GPS) du använder. Eftersom viss information i Tayl är platsspecifik behöver vi veta i vilket land och stad  du befinner dig i. Det gör det också möjligt för oss att lämna förslag som grundar sig på din ungefärliga geografiska position.

  • Den adress som du väljer när du skapar inlägg.

  • Tekniska- och sensoruppgifter, som omfattar den typ av webbläsare och enhet som du använder, data från pekskärmen och information från enhetens accelerometer och gyroskopsensorer. Detta möjliggör för oss att ge dig en optimal upplevelse av vår Tjänst. Teknisk data kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, de typer av enheter du använder för att få tillgång till eller ansluta till Tjänsten, unika enhets-ID, enhetsattribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 3G, LTE) och leverantör, nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem och matchapp-applikationens version. Rörelsegenererad eller orienteringsgenererad mobil sensordata (t.ex. accelerometer eller gyroskop).

Den andra kategorin omfattar exempelvis:

  • Din specifika plats: Vi kommer inte att samla in eller använda den specifika platsen för din enhet eller mobila enhet (t.ex. genom att använda GPS) utan att först få ditt samtycke. Informationen gör det möjligt för oss att förse dig med funktioner, information, annonser och annat innehåll som påverkas av var du befinner dig och din plats i förhållande till andra Matchappanvändare. Om du väljer att dela din specifika platsinformation men sedan ångrar dig har du alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke genom att ändra dina inställningar i din enhets operativsystem.

  • Specialkampanjer och erbjudanden: Tayl kan utifrån vårt berättigade intresse av att ta del av din uppfattning om våra Tjänster, att marknadsföra våra Tjänster samt att skapa ett mervärde för dig som användare komma att ge dig möjlighet att delta i kampanjer såsom utlottningar, tävlingar eller enkäter genom Tjänsterna. Du kan alltid välja att inte delta i sådana specialkampanjer genom att ändra dina inställningar i din enhet för mottagande av notiser från oss eller genom att kontakt oss på hello@tayl.se.

Ändamålen med behandlingen är att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Tjänsterna genom att personanpassa (t.ex. genom att tillhandahålla special- eller lokalanpassat innehåll, rekommendationer, funktioner, notiser och annonser i eller utanför Tjänsterna) och förbättra din upplevelse av Tjänsterna, för att kommunicera med dig, för marknadsförings- och reklamsyften eller för att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar eller event.

I övrigt kan ytterligare en kategori av personuppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter (tex adress, e-post och telefonnummer) och korrespondens komma att behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Det innebär sådan hantering som är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

Kakor och affiliate länkar

För att kunna ge dig din belöning och säkerställa att du får all belöning du förtjänar använder vi kakor samt spårar din trafik hos våra anslutna butiker.

Lagring och gallring av personuppgifter

Vissa av dina personuppgifter gallras eller anonymiseras i samband med att ditt Tayl-konto avslutas. För det fall Tayl-kontot inte avslutats kan manuell eller automatisk gallring ske på grund av inaktivitet under en period om 24 månader. Information insamlad för att hantera och besvara kommunikation från dig gallras eller anonymiseras 12 månader efter det att ärendet som kommunikationen rör har avslutats. Information insamlad för att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten gallras inom 24 månader efter insamlandet. Dina personuppgifter kan komma att sparas efter de tidsgränser som anges ovan om krav på ytterligare lagring finns t.ex. i bokföringslagen.

För specialkampanjer lagras dina personuppgifter under den tid utlottningen, tävlingen eller eventet pågår.

Dina personuppgifter kan också komma att överföras till tredje land för det fall de av Tayl anlitade tjänsteleverantörerna i sin tur anlitar underleverantör för utförande av Tjänsterna. Våra tjänsteleverantörer kommer i så fall att säkerställa att överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att en tillräcklig skyddsnivå därigenom uppnås.

Rätt till tillgång till personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att få information om och en kopia av dina personuppgifter som behandlas av Wayper AB. Du har även rätt att begära att Wayper AB rättar personuppgifter, som du anser är felaktiga eller ofullständiga, blockerar, begränsar eller raderar dina personuppgifter.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som behandlas av Tayl i ett allmänt maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Wayper AB, har du även rätt att få dina personuppgifter som behandlas hos Wayper AB överförda till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om du byter till en annan tjänst som liknar Tjänsterna.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har frågor kring vår behandling kan du kontakta oss på hello@tayl.se

Rätten att inge klagomål

Efter det att Dataskyddsförordningen träder i kraft kan du om du anser att Tayls (Wayper AB:s) behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen ge in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera och förändra vår integritetspolicy. Uppdateringar av policyn publiceras på Tjänsten och den senaste versionen av allmänna villkor finns alltid på Tjänsten. Innan uppdateringen blir gällande informeras du alltid på Tjänsten eller via e-post. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer även att förklara innebörden av ändringarna. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten i enlighet med den uppdaterade integritetspolicyn kan du säga upp Tjänsten genom att kontakta oss på hello@tayl.se med namnet som användes för att skapa kontot och skriv avsluta så hjälper vi dig.

Bolagsinformation

Personuppgiftsansvarig:

Wayper AB, Box 1066, 851 11 Sundsvall, Sverige.

Orgnr: 559201-8724. e-post:  hello@tayl.se

© TAYL

bottom of page